Tôn chỉ hoạt động – Phylosophy

Để hoàn thành sứ mệnh, tôn chỉ hoạt động của công ty :

Chất lượng: là tiêu chí hoạt động hàng đầu của chúng tôi, chúng tôi hướng đến cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và theo các quy định chất lượng của Việt Nam cũng như theo thông lệ quốc tế.

Tận tâm, tận lực: đội ngũ cán bộ công nhân viên tận tâm, tận lực để hoàn thành dự án một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Cải tiến: công ty không ngừng duy trì và cái tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ thông qua việc nâng cao

hiệu quả nguồn nhân lực, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Tất cả những điều này sẽ nền tảng để xây dựng nên một công ty cổ phần đầu bất động sản UNILAND uy tín và chất lượng hàng đầu ở Tp.Hồ Chí Minh và Việt Nam.

To fullfill the above mission, our company philosophy is:

Quality: Quality is our most important business operation principle. We always try our best to provide products and service that not only meet clients’ demands but also meet Vietnam and international quality standards.

Dedication: With a team of young, well-educated and enthusiastic staffs, we always try our best to complete all projects efficiently.

Improvement: Continuously, UNILAND maintain and improve the quality of products and services by improving the effect of human resources and quality management system.

This philosophy shall be our basic to build UNILAND to become the most reputable and quality

company in real estate investment and consultancy.

 

GIÁ TRỊ VALUE

Luôn chia sẻ nền tảng kiến thức kinh nghiệm và kỹ năng tạo nên một giá trị cộng hưởng. Làm việc trên tinh thần tương hỗ, tạo ra những giá trị gia tăng không ngừng cho các cổ đông, khách hàng và bản thân. Luôn chủ động nắm bát nhu cầu của khách hàng, không ngừng nghiên cứu và sáng tạo đưa ra những sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu cao và đa dạng của thị trường. Với mong muốn cung cấp một dịch vụ hoàn hảo trong mọi dự án, sự hài lòng của khahcs hàng với giá trị đầu tư ngày càng gia tăng là sứ mệnh của UNILAND, giúp UNILAND phát triển trường tồn.

All members of UNILAND always share their knowledge, experience and skills to each other. This is not only creates a resonant value for the company but also generates the increasing benefit to shareholders, clients and staff themselves. UNILAND actively capture clients’ demands, continuously research and create new products which adapt the diversified market. Wishing to provide a perfect service in all proj- ects, clients’ satisfation with increasing investment value is UNILAND mission, which helps UNILAND to develop longevity.

 

CAM KẾT COMMITMENT

Mỗi thành viên UNILAND tin tưởng rặng mọi giá trị phải được tạo dựng theo thời gian, kết quả của quá trình làm việc hết mình, tận tâm và khoa học. Chúng tôi quyết tâm thực hiện sự mệnh đó, mong muốn chia sẻ các giá trị được tạo dựng với thành viên mới, với cộng đồng, góp phần xây dựng thị trường bất động sản Việt Nam trở thành một trong những thị trường phát triển, lành mạnh trong khu vực và quốc tế. Những giá trị đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi, giúp chúng tôi khác biệt, cùng với sự tăng trường của UNILAND.

Each UNILAND member believes that all value must be created from time to time, from the result of hard and scientific working process. We determine to implement this mission and wish to share all created values with new members, with the community and also contribute our part to build Vietnam real estate market to become one of the developing market in the national & international and market. These creaed values are the guidelines for UNILAND business activities. They make UNILAND to be distinct together with the growth of UNILAND.